† Milosrdné sestry Panny Marie Jeruzalemské †
(sestry Řádu německých rytířů)
pronásledování a proces

Autor: Ministerstvo kultury - odbor církví, ÚSTR, ABS, vyšetřovací spis, rozsudek.


Jako u všech dále citovaných materiálů z provenience StB je třeba počítat s jistou dobovou stylizací a vlastní tvorbou zapisovatelů či zapisovatelek. Citace jsou uváděny v původní verzi bez úprav odpovídajících současným pravidlům pravopisu.

Rozsudek procesu Milosrdné sestry Panny Marie Jeruzalémské - Anežka Witková a spol.


STÁTNÍ SOUD V PRAZE

4 Ts I 9/52


R o z s u d e k.


J m é n e m  r e p u b l i k y.


Státní soud v Praze po hlavním líčení, konaném Ve dnech 25. A 26. Února 1952 v Opavě, uznal takto právem.

Obvinění:
 1. Anežka Witková,
Nar. 2. 3. 1894 v Hrabyni, provinční představená ŘNR,
bytem v Opavě, Klášterní ulice č. 1

 2. Marie Knajblová,
Nar. 25. 4. 1888 v Nové Vsi u Litovle, domácí představená ŘNR,
bytem v Opavě, Klášterní ulice č. 1

 3. Ludmila Moravcová,
Nar. 9. 9. 1895 v Štěpánkovicích, domácí představená ŘNR,
bytem v Opavě, Klášterní ulice č. 1

 4. Anastazie Vaňková,
Nar. 11. 7. 1908 v Domoradovicích, řádová sestra ŘNR,
bytem v Opavě, Klášterní ulice č. 1

 5. Margita Podmanická,
Nar. 17. února 1914 v Chynoradech , řádová sestra ŘNR,
bytem v Opavě, Klášterní ulice č. 1

 6. Marie Beňová,
Nar. 13. 11. 1908 v Horních Otrokovicích, řádová sestra ŘNR,
bytem v Opavě, Klášterní ulice č. 1

 7. Anna Axmanová,
Nar. 17. 7. 1900 v Novém Dvoře u Litovle, bytem v Opavě,
Klášterní ulice č. 1

 8. Marie Dittmarová,
Nar. 19. 10. 1905 v Kateřinkách, řádová sestra ŘNR,
bytem v Opavě, Klášterní ulice č. 1

 9. Hedvika Moravcová,
Nar. 18. 1. 1918 ve Štěpánkovicích, řádová sestra ŘNR,
bytem v Opavě, Klášterní ulice č. 1

 10. Jindřich Stuchlík,
Nar. 22. 3. 1913 ve Štěpánkovicích, řím. Kat. kaplan,
Bytem v Kyjově, Palackého ulice 64

t.č. všichni ve vazbě,


jsou  vinni,


že v Opavě, Bruntále a jinde až do roku 1951

I./ obvinění Anežka Witková, Marie Knajblová
Udržování nedovoleným spojení s odsunovanými německými příslušnicemi Řádu a s velmistrem Řádu německých rytířů, ukrýváním řádového majetku, přípravou k ilegálnímu způsobu řádového života, obviněná Anežka Witková též převzetím velmistrovské fakulty za pomocí obviněné Knajblové,

Jiří Stuchlík
Spolčením s vysokou církevní hierarchií, uschováváním církevního majetku Řádu německých rytířů a machinacemi za tím účelem, jakož i pomocí převodu zrádných osob illegální cestou za hranice, spolčili se mezi sebou, jakož i s dalšími osobami, aby se pokusili zničit nebo rozvrátit lidově demokratické státní zřízení a společenský řád republiky, které jsou zaručeny ústavou,

II./ obviněná Anežka Witková v roce 1949
podáním zprávy, obsahující důležité skutečnosti velmistrovi Řádu do Vídně illegální cestou, státní tajemství cizí moci přímo vyzradila,

III./ obviněné Ludmila Moravcová, Anastazie Vaňková, Margita Podmanická, Marie Beňová, Anna Axmanová, Marie Dittmarová,
   organisaci, mající podvratné cíle, podporovaly v podvratných snahách, v ukrývání řádového majetku, v podávání zpráv a přípravou pro eventuální illegální činnost v případě rozpuštění,

IV./ v roce 1949 v Opavě obviněná Hedvika Moravcová dověděla se o fakultě obviněné Witkové, tudíž dověděla se hodnověrným způsobem, že se chystá zločin v § 1 zák. č. 231/48 Sb. Uvedených, a neoznámila to neodkladně hodnověrným způsobem bezpečnostnímu úřadu, ač tak mohla učiniti snadno a bez nebezpečí pro sebe, nebo soby blízké,


   č í m ž  s p á c h a l i


ad 1) obvinění; Anežka Witková, Marie Knajblová a
Jindřich Stuchlík,
trestný čin velezrady, podle § 78, odst. 1c), odst. 2
a) tr. z. Witková též podle st. 2 b) tr.z.

ad 2) obviněná Anežka Witková trestný čin vyzvědačství podle § 5, odst. 1 zák. č. o 231/48 Sb se zřetelem na ustanovení § 12 tr.z.

ad 3) obviněné, Ludmila Moravcová, Anastazie Vaňková, Margita Podmanická, Marie Beňová,Anna Axmanová, Marie Dittmerová, trestný čin sdružování proti republice podle § 80, odst. 1 tr.z.

ad 4) obviněná Hedvika Moravcová trestný čin neoznámení trestného činu podle § 35 odst. zák. č. 231/48 Sb se zřetelem na ust. § 12 tr. z.

   a  o d s u z u j í  s e

za to; obvinění Anežka Witková, Marie Knajblová a
Jindřich Stuchlík podle § 78 odst. 1 tr.z. u
Anežky Witkové se zřetelem na § 22 tr. z.,
obviněná Ludmila Moravcová, Anástázie Vaňková, Marie Beňová, Margita Podmanická, Anna Axmanová, Marie Dittmerová podle § 80 tr. z.
a to Ludmila Moravcová, Anastazie Vaňková, Marie Beňová, Anna Axmanová podle odst. 2 cit. Zák. ust. , Margita Podmanická a Marie Dittmerová podle odst. 1 cit. zák. ust. ,

Hedvika Moravcová podle § 35 odst. 1 zák. č. 231/48 Sb, se zřetelem na ust. § 12 a 18 odst. 1 b) tr. z.
k trestům odnětí svobody v trvání. u ;
Anežky Witkové 15 (patnácti) roků,
Marie Knajblové 10 /deseti/ roků,
Ludmily Moravcové 7 /sedmi/ roků,
Anastazie Vaňkové 6 /šesti/ roků,
Margity Podmanické 4 /čtyř/ roků,
Marie Beňové 6 /šesti/ roků,
Anny Axmanové 5 /pěti/ roků,
Marie Dittmerové 2 /dvou/ roků,
Hedviky Moravcové 1 /jednoho/ roku,
Jindřicha Stuchlíka 12 /dvanácti/ roků.

 Podle §u 23 tr.z. započítává se se obviněným do trestu
na svobodě vazba a to:
Anežce Witkové od 7. 4. 1951 - 16 hod.,
Marii Knajblové od 2. 4. 1951 - 21 hod.,
Ludmile Moravcové od 2. 4. 1951 – 21 hod.,
Marii Dittmerové od 6. 4. 1951 - 13,30 hod. do 18. 5. 1951 - 13 hod.,
   od 18. 6. 1951 - 11 hod.,
Anastazii Vaňkové od 2. 4. 1951 - 21 hod.,
Margitě Podmanické od 18. 5. 1951 - 11 hod.,
Marii Beňové od 2. 1. 1951 - 12 hod.,
Anně Axmanové od 9. 1. 1951 - 12 hod.,
Hedviky Moravcové od 18. 5. 1951 - 11 hod.,
Jindřichu Stuchlíkovi od 13. 7. 1951 - 9 hod.,
vesměs do právní moci rozsudku, pokud budou ve vazbě.

 Podle §u 43 tr.z. vyslovuje se ztráta čestných práv občanských u všech obviněných až na obviněnou Hedviku Moravcovou, při čemž doba nezpůsobilosti k jich opětovném nabytí stanoví se u Anežky Witkové a Jindřicha Stuchlíka na dobu 10 roků, Marie Knajblové, 3 roků, Ludmily Moravcové, Anastazii Vaňkové, Margitě Podmanické, Marii Beňové, Anny Axmanové a Marii Dittmerové na dobu po 5 rocích.[3]  [5]