† Milosrdné sestry Panny Marie Jeruzalemské †
(sestry Řádu německých rytířů)
pronásledování a proces

Autor: Ministerstvo kultury - odbor církví, ÚSTR, ABS, vyšetřovací spis, rozsudek.


Jako u všech dále citovaných materiálů z provenience StB je třeba počítat s jistou dobovou stylizací a vlastní tvorbou zapisovatelů či zapisovatelek. Citace jsou uváděny v původní verzi bez úprav odpovídajících současným pravidlům pravopisu.

Plán Státní prokuratury na konání procesu s Milosrdnými sestrami P. M. Jeruzalémské - A. Witková a spol.


6 SPt I 101/51-8

V Praze dne 19. 2. 1952



Prot. taj. č. 63/52

Přísně tajné



Generální prokuratura

VAZBA


v  P r a z e.

K rukám s. Dr. Aleše.
K č.j. T 1931/51-I/1-2.

Věc: s Anežka Witková a spol. - tr. řízení.
Ref.: Dr.Parkan.


D a l š í  z p r á v a.


 Odvolávaje se na svou zprávu ze dne 17. 12. 1951 in fine sděluji, že hlavní líčení proti Anežce Witkové a spol. bude se konati veřejně v Opavě ve dnech 25.a 26. února 1952. Děje se tak za souhlasu SÚC, který má zájem na veřejném projednání procesu v místě samém.
 Dne 12. února 1952 projednali prokurátoři státní prokuratury Dr. Karel Čížek a Dr. Josef Parkan věc na krajském sekretariátě KSČ v Ostravě za přítomnosti krajského sekretáře strany s. Innemanna, s. krajského velitele státní bezpečnosti v Ostravě, zástupce SÚC s. Trávníčka, krajského církevního tajemníka a orgány STB, kteří případ realisovali. Přítomní krajští političtí činitelé vyslovili rovněž souhlas s konáním veřejného hlavního líčení v Opavě. Bylo dohodnuto, že veřejnost pro hlavní líčení bude vybrána okresů opavského, hlučínského a těšínského.
 Ještě téhož dne, t.j. dne 12. února 1952 konali jmenovaní prokurátoři poradu v Opavě, jíž se kromě nich a zástupce SÚC z Prahy účastnil okresní politický tajemník KSČ z Opavy, okresní církevní tajemník a okresní prokurátor v Opavě s. Navrátil.

 Byl dohodnut tento plán procesu:

1./ Dne 23. února 1952 bude konána u státní prokuratury v Praze v dopoledních hodinách předporada, které kromě členů senátu a prokurátorů budou přítomni zástupce SÚC z Prahy a zástupce KVStb z Ostravy.
2./ Proces se bude konati v Opavě ve dnech 25. a 26. února 1952 v sále budovy "Na rybníčku". Místnost pro hlavní líčení, kterou Dr. Čížek a Dr.Parkan za své návštěvy v Opavě prohlédli, upraví k hlavnímu líčení za pomoci VOStb v Opavě okresní pros kurátor S. Navrátil. Odpovídá s. Navrátil.
3./ Obviněni, kteří jsou ve vazbě v Praze budou po publikaci žaloby, t.j. ve středu dne 20. event. ve čtvrtek dne 21. února 1952 eskortováni orgány KVSTb v Ostravě do věznice VOSTb v Opavě. Ostrahu obviněných ve věznici budou prováděti příslušníci VOSTb Opava.
4./ Ostrahu sálu během procesu budou prováděti příslušníci STB za součinnosti příslušníků VB.
5./ Výběr účastníků pro hlavní líčení provede , pokud jde o okres opavský okresní sekretariát v Opavě, pokud jde o okres hlučínský a těšínský krajský sekretariát strany v Ostravě. Každý den bude přítomno asi 400 lidí.
6./ Hlavnímu líčeni předsedá Dr. Podčepický, intervenuje Dr. Parkan. Jako druhý prokurátor a poradce funguje Dr. Čížek.

O průběhu a výsledku hlavního líčení podám zprávu.


Státní prokurátor:



[4]  [6]