† Historie bruntálského panského pivovaru Řádu německý rytířů †

Autor: www.Deutscher-Orden.cz

Kopírování, distribuce, uchovávání, přenášení, posílání či převádění celého obsahu nebo jakékoli jeho části třetí straně je výslovně zakázáno. Kromě toho, jednotlivé webové stránky www.Deutscher-Orden.cz mohou také obsahovat obrázky a/nebo texty, které jsou chráněny autorskými právy třetích osob.Pivovarnictví a také právo vařit pivo bylo vždy významným zdrojem příjmů mnoha měst.


Pivo začal v Bruntále vařit provoz vrchnostenský. První panský pivovar postavil v Bruntále mezi lety 1556-1557 Jan starší z Vrbna. Toto se ovšem hrubě nelíbilo měšťanům. Ti podali stížnost, která jim byla zamítnuta a to vedlo až k ozbrojenému povstání. V roce 1568 uzavřel Bernard mladší z Vrbna s městem ,,Lví smlouvu,, sepsanou v den Navrácení Panny Marie v roce po Kristu našeho Pána spasitele roku 1568 a za odstoupení čtyř vesnic přislíbil městu pomoc při opravě městských valů a vrátil pivovar a sladovnu městu.


V červenci 1621 byl císařem Ferdinandem II. Bruntál Janu z Vrbna a na Heralticích za účast v protihabsburském povstání zkonfiskován a s panstvím předán Řádu německých rytířů. Velmistrem byl v té době císařův bratr Karel (1619-1624). Císař tak vyrovnal dluh, který měla vůči řádu habsburská dynastie: arcivévoda Maxmilián a bratranec císaře Ferdinanda II., se zadlužil u Řádu německých rytířů půjčkou na svou neúspěšnou polskou kandidaturu v roce 1587. Maxmilián, který sám byl v letech 1590-1618 velmistrem Řádu německých rytířů, se zavázal dluh vyrovnat buď 10 000 zlatými ročního příjmu, nebo 200 000 zlatými jednorázového vyrovnání. Nově nabytá panství se stala zdrojem hospodářské i politické moci Řádu německých rytířů. Byla zahájena i rekatolizace převážně nekatolického obyvatelstva.


Skutečnou moc na panství v zastoupení velmistra řádu měl místodržící, kterých se v Bruntále po dobu trvání tohoto úřadu, tj. v letech 1625 - 1820, vystřídalo třináct.


starý pivovar řádu německý rytířů vlevo vedle zámku

Starý pivovar Řádu německý rytířů vlevo vedle zámku (výřez dobové pohlednice)


Unikátním záznamem v bruntálských urbářích je přehled, kolik se toho vypilo a snědlo v bruntálském zámku v roce 1656. Stravovalo se zde 27 osob, z toho 5 u panské tabule, 13 u vedlejšího stolu a 9 u stolu čeledi. U panského stolu sedávali: místodržitel, domácí komtur, sekretář, purkrabí a lesní pojezdný. Ti za rok vypili 5 110 litrů piva, tj. na jednoho 1 022 l, což na den vychází 2,8 litrů, tedy více než pět půllitrů a k tomu 2 302 litrů vína, na jednoho 460,5 l za rok a za den 1,3 litrů ! Masa za rok snědli 2 111 kg, na jednoho 422 kg, tj. na den 1,16 kg. Kromě toho spotřebovali za rok 1 820 bochníků chleba, 90 ks slepic, husí a podsvinčat, 17 kop kaprů, 11 kop štik, 243 liber sádla. Na zámek byla ještě dodávána zvěřina a další ryby. Toto množství jídla ale nejde na vrub jen pěti urozeným jedlíkům, protože po skončení hodů u panské tabule se zbývající část pokrmů servírovala k vedlejšímu stolu, kde seděli ostatní úředníci vrchnostenského dvora (důchodní písař, obroční písař, kancelista, sládek a další). Ti navíc ještě spotřebovali za rok 9 940 litrů piva, na den 27 l a za rok 2 366 bochníků chleba. Panečku, na zámku se žilo !
Zde proto asi platí rčení o bruntálském pivě: "O muzice, o bálu, chutná pivko z Bruntálu".


Řád německých rytířů přebíral město a panství na počátku Třicetileté války, která způsobila Bruntálu nesmírné škody a jeho velký úpadek. V roce 1630 upustil řád od vymáhání dluhů a v roce 1672 vydal velmistr Řádu německý rytířů Jan Kašpar z Ampringenu tzv. Velké privilegium, kterým poskytoval místní úlevy.


Evžen Habsburský velmistr Řádu německý rytířů v letech 1911–1912 vybudoval nový komplex pivovaru, sladovny, lihovaru a likérky na Nisském předměstí (Jesenická ulice). Průmyslový komplex včetně pivovaru patřil mezi nejmodernější ve Slezsku. Pivo bylo prodáváno pod značkou "Hoch.- u. Deutchmeisterische Brauerei u. Brennerei-Anlagen Freudenthal".


pivní láhev freudenthal - řád německý rytířů rytířů

Pivní láhev Freudenthal - Řád německý rytířů


tácek pod pivo bruntálského pivovaru - hnědá-černá
tácek pod pivo bruntálského pivovaru - modrá
tácek pod pivo bruntálského pivovaru - modrá-bílá

Tácky pod pivo bruntálského pivovaru


Jako veškerý majetek Řádu byl i bruntálský pivovarnický komplex zabaven v roce 1939 nacisty. Po skončení 2. světové války roce 1945 přešel pod národní správu. Po roce 1948 se ve všem pokračovalo tehdejším režimem.

Zdroj: město Bruntál, Wikipedie, Pribor, SladovnaBruntal, Das Freudenthal, www