† Řádový hrad Malbork (Marienburg) †

"Ex Luto Marienburg"

Autor: www.Deutscher-Orden.cz


Neneseme zodpovědnost za aktuálnost veškerých údajů, které se můžou průběžně měnit (např. ceny a otevírací doba hradu).
Kopírování, distribuce, uchovávání, přenášení, posílání či převádění celého obsahu nebo jakékoli jeho části třetí straně je výslovně zakázáno. Kromě toho, jednotlivé webové stránky www.Deutscher-Orden.cz mohou také obsahovat obrázky a/nebo texty, které jsou chráněny autorskými právy třetích osob.

"Ex Luto Marienburg" - Z bláta je Marienburg

 Celý hrad je tvořen třemi opevněnými částmi. Ty jsou obehnány dvojí mohutnou hradbou, před níž byl hluboký vodní příkop. Řeka chránila hrad z jedné strany a tak zbývající část hradu byla chráněna celým systémem vodních příkopů. Ty jsou dnes však již suché. Hradba je vybavena věžemi, které sloužily i jako poslední útočiště při obléhání a jako pozorovatelna. Některé hradby jsou chráněny převislou střechou. Ta sloužila jako ochrana při boji před střelbou a ohněm a hlídkám před špatným počasím.
Řeku u hradu překlenoval strážní most. Vycházel z velké vstupní brány se dvěma věžemi a byl chráněn barbakánem. Byl prvním mostem svého druhu na řece Nogat, který byl postaven. Tento most přes řeku Nogat již neexistuje, ale dvě mostní věže sloužící k jeho ochraně stojí.
Zásoby potravin a zbraní v Marienburgu byly pro 1000 mužů na 10 let nebo posádku 10x větší tedy na 1 rok.


malbork rok 1684

Malbork rok 1684


Dolní hrad (Vorburg) - předhradí vystavěné ze severu je vůbec nejstarší. Měl rozlohu kolem 8.000 m². Sloužil jako součást obranného systému a bylo obehnané zdí s branou a příkopy. Dále zde bylo hospodářské zázemí, pekárna, konírny, chlévy, zásobárny potravin, různé dílny, zbrojnice, gotické domy jako ubytovny řádových bratří, rytířů a sluhů a půvabná kaple sv. Vavřince. Kaple obsahovala největších mistrovská díla malířství od 14. století a oltář na objednávku z Graudenz.


Střední hrad (Mittelburg) - lichoběžníkového tvaru o rozměrech 50 x 60 m se vstupní branou chráněnou pěti železnými mřížemi, byl uzavřen jednoduchou zdí, před níž se nacházel hluboký příkop oddělující obě nejvýznamnější hradní části. Byl tvořen čtyřmi budovami kolem centrálního dvora spojený s Horním hradem hradbou chráněnou několikapatrovou bránou.
U mostu vedoucího do střední části hradu se nad branou nachází krásný basleriéf řádového rytíře na koni, jedná se o kopii, která se nachází nad branou hradu Birgelow.

Ve Středním hradu byl umístěn Palác velmistrů dokončený v letech 1383-93, který je důkazem majestátnosti řádu a špičkovým úspěchem pozdní dvorské gotiky, kterému nebylo takřka ve středověké Evropě rovno. Od malíře Carla Wilhelm Kolbe ve spolupráci se Albertem Höckerem zde také byla vytvořena skleněná mozaika s ukázkou výjevů dějin. V některých menších místnostech jsou pozůstatky středověkých nástěnných maleb malíře Petera z počátku 15. století. Dále zde byla přijímací síň, reprezentační místnosti, rytířské sály a hostinské pokoje, kancelář řádu, refektář - tedy společná jídelna je největší místnost na hradě o rozměrech 30 x 15 m z let 1318-24. Místnosti prostupující dvě patra mají klenby nesené vysokými štíhlými žulovými pilíři. Dochované kamenné vstupní portály svou uměleckou úrovní snesou srovnání s vyspělými současnými pracemi západní i jižní Evropy. V jednom z křídel byl umístěn špitál a byla k němu přistavěna kaple sv. Bartoloměje. Ve východním křídle bylo ubytování pro hosty. Byl zde reprezentativní letní refektář, který je nejkrásnějším interiérem hradu. Vyniká dvojitou řadou oken a pozdně gotickou vějířovou klenbou, kterou podepírá centrální žulový sloup. K východní straně letního refektáře přiléhá značně prosvětlený zimní refektář a velký refektář.

K objektu je připojena i velká věž čtyřhranného tvaru. Dansk - odpadní věž, říkalo se jí "slepičí noha" a sloužila potřebám pacientů, personálu špitálu a osazenstvu této části hradu. Odpad byl pak odváděn vodním příkopem, který byl pod ní. Tento systém byl využíván i na jiných hradech řádu, ale na tomto je bezkonkurenčně největší. Je zde i další most vedoucí šikmo do úhledného nádvoří za zdí.

Na kamenné podlaze přijímací síně jsou umístěny ventily, které plnily dva hlavní účely: proudil jimi vzduch a v zimě zase teplo. Pod přijímacím sálem byla pekárna, která kamennou podlahu vyhřívala. Dokázala vyhřát i další místnosti a chodby základního hradu. V přízemí a dalších částech hradu bylo 13 různě velikých vyhřívacích pecí. V dolní komoře pece se dřevem ohřály kameny v horní komoře, které pak držely teplo. To bylo dále rozváděno průduchy a vyhřívalo tak klíčové místnosti hradu. Výhodou tohoto systému byla jednak úspora paliva, především dřeva, kterého v okolí bažin Žulav nebylo nadbytek a také vysoká tepelná účinnost. Jednalo se tak o středověký komorový systém vytápění.


malbork palác velmistrů 1836 malbork letní refektář

Palác velmistrů 1836 / Letní refektářmalbork basleriéf řádového rytíře na koni malbork mohutná brána hradu

Basleriéf řádového rytíře na koni / Jedna z mohutných bran hradu Malborkmalbork basleriéf řádového rytíře na koni malbork odpadní věž slepičí noha

Komorový systém vytápění / Odpadní věž "slepičí noha"[3]  [5]