† Muzeum ukázalo první listinu o Chomutově †

29. 3. 2015

"Všem věrným v Kristu... Nechť současní a budoucí vědí, že jsme v pomyšlení na věčnou spásu naše městečko Chomutov s jeho příslušenstvím svobodně darovali domu a bratřím špitálu Panny Marie Německé Jeruzalemské..."
Jedna z prvních vět na listině z 29. 3. 1252, kterou Bedřich z Chomutova daroval město Řádu německých rytířů - prvního písemného dokladu existence Chomutova. Vystavena byla věrná kopie dokumentu (psaná na pergamenu) a to pouhé dva dny 27. - 28. 3. 2015 na staré radnici. Cenný originál je uložen v řádovém archívu v Berlíně.

Překlad darovací listiny z roku 1252
Ve jménu Otce a Syna a Ducha svatého. Amen. Všem věrným v Kristu tuto listinu čtoucím Friedrich z Chomutova, syn Načeratův, v pravdě s pozdravem. Nechť současní a budoucí vědí, že jsme v pomyšlení na věčnou spásu naše městečko Chomutov s jeho příslušenstvím svobodně darovali domu a bratřím špitálu Panny Marie Německé Jeruzalemské, a to tak, aby po naší smrti museli být uvedeni v jeho plné držení. A chtěje vskutku, aby jej na věky a svobodně drželi se vším okrskem, „obvodem", i právy, berouce plně do úvahy naši spásu i užitek a bezpečné zajištění řečených bratří, zmiňované městečko i vsi nyní oněm bratřím potvrzujeme a připisujeme a je ve vlastnictví uvádíme, aby ony statky se všemi právy a užitky měli a vlastnili jak za našeho života, tak po smrti svobodně bez jakéhokoli umenšení ve skutečném vlastnictví, aby je v budoucnu drželi svobodně na věky, aniž by nám k nim ode dneška zůstávalo jakékoliv právo. A aby tato donace a darování statků zůstalo po všechny časy neporušené, dáváme bratřím tuto listinu pečetí (svou) i prostředníků, či svědků, o kterých víme, že byli přítomni onoho aktu, pečetěmi a podpisy potvrzenou. A pokud bychom, což ať se nestane, nabádáni věčným nepřítelem lidského rodu, předřečené darování a ustanovení naše oslabením, či učiněním neplatným nebo posunutím (jeho významu) napadli, zavazujeme se k pokutě dvou set marek stříbra, z nichž sto připadne královské komoře, padesát prostředníkům a zbylých padesát spadne k rukám řečených bratří, a navrch, abychom byli od počátku od (takové) námahy odvráceni, jsme se všech práv k nim zřekli. Navrch řečenému velmoži slibujeme, že ono městečko, pokud nás k tomu nezbytnost dožene, neprodáme jinému, než jemu, nebo jeho rodičům, a to tak, aby na tom neutržil škodu, či ztrátu. A nadto slibujeme, že pokud k nám přijde tento urozený muž se dvěma, či třemi služebníky, jemu, jak už jsme předtím činili, chceme posloužit. Zde jsou svědci: Bořita z Redhoště, Vítek z Hradce, Jaroš ze Slivna, Vok z Rožmberka, Vítek z Příběnic, Sezema z Kostomlat, Časta z Libčan, Ondřej z Všechrom a jeho bratr Slavek, Pitrolt, Markvart z Onšova, Boleslav ze Smečna, Litold z Bezděkova, Vítek z Načeradce, Bedřich z Hořepníka, Matěj a Čáslav z Razalowiz, Lutobor z Moel, Pabyan z Čečelic/Źíželic. Stalo se roku Páně M° C° C° L° II° o čtvrtých kalendách dubnových v Praze u sv. Klimenta v domě bratří kazatelů.

Více na chomutovsky.denik.cz.Darovací listina z roku 1252 Chomutov Řád německých rytířů

Darovací listina z roku 1252 - Chomutov - Řád německých rytířů"Zpět na více zpráv.