† Robert Schälzky
- německý rytíř, který pomáhal zachránit Československo †

13. 8. 2016

Narodil se 13. srpna 1882 v Ryžovišti u Bruntálu a už do mlada směřoval k dráze duchovního.

Po absolvování opavského gymnázia vystudoval teologii v Brixenu, v roce 1907 přijal kněžské svěcení a začal působit v Bruntále. Jednak jako duchovní ve zdejší farnosti a zároveň jako katecheta na měšťanské škole. Byl také členem Řádu německých rytířů, jehož velmistrem byl v roce 1936 zvolen.

Robert Schälzky se také aktivně věnoval politice. Po vzniku samostatného Československa spoluzaložil Národní svaz německých katolíků pro Moravu a Slezsko, kterému později předsedal a dlouhodobě se angažoval v křesťansko-sociálním hnutí.

Ve 20. letech byl zvolen poslancem Národního shromáždění za Německou křesťansko-sociální stranu lidovou. Jako poslanec se orientoval především na sociální politiku a patřil k názorovým oponentům Konráda Henleina. Mimochodem Henleinovo hnutí nemělo v bruntálském regionu tak silnou odezvu jako jinde. Jednak kvůli velké religiozitě obyvatel a pak prý i právě díky osobnosti Roberta Schälzkyho.

Mezi Schälzkyho známé patřil také Edvard Beneš, se kterým se Schälzky ve funkci řádového velmistra několikrát oficiálně setkal. Řád německých rytířů se stavěl proti odtržení Sudet, a proto poskytl Československu nevratnou půjčku ve výši 15 milionů korun na výstavbu opevnění ve Slezsku. Po Mnichovské dohodě za tyto své kroky němečtí rytíři pykali. Jejich řád byl zrušen, jeho majetek zabrán, nezřídka zničen a členové řádu uvězněni, nebo popraveni.

Velmistr Robert Schälzky byl během války internován v hájovně u Karlovy Studánky. Po roce 1945 byla činnost Řádu německých rytířů obnovena. Velmistr Schälzky vycítil, že bude lepší, když se s ohledem na svou německou národnost v této věci stáhne do pozadí a své pravomoci předal českým spolubratřím.

V roce 1946 byl bezdůvodně uvězněn v Opavě a řádový majetek byl zkonfiskován ministerstvem zemědělství. Řád se konfiskaci, na kterou byly vztaženy Benešovy dekrety, soudně bránil a v roce 1948 se svou stížností uspěl.

S ohledem na nástup komunismu se němečtí rytíři z toho úspěchu dlouho neradovali. Velmistr Robert Schälzky se konce soudní pře nedožil. Z opavského vězení ho jeho spolubratři – už dost vážně nemocného - odvezli do Vídně. Odsud odešel do jihotyrolského kláštera lana, kde v lednu roku 1948 zemřel.

Er wurde am 13. August 1882 in Braunseifen bei Freudenthal geboren. Schon in seiner Jugend entschied er sich für die Laufbahn des Priesters. Nachdem er in Troppau das Abitur an den Gymnasium bestanden hatte, absolvierte er die theologischen Studien in Brixen. Im Jahre 1907 wurde er zum Priester geweiht und begann in Freudenthal zu wirken. Er wurde zum Pfarrer der örtlichen Gemeinde ernannt, und gleichzeitig war er als Katecheten in der Bürgerschule tätig.

Er trat in den Deutschen Ritterorden ein und im Jahre 1936 wurde er zum Generaloberen gewählt. Robert Schälzky widmete sich aktiv der Politik. Nach der Entstehung der selbstständigen Tschechoslowakischen Republik war er Mitbegründer des Volksbundes Deutscher Katholiken für Mähren und Schlesien, und später wurde er zu seinem Präsidenten gewählt. Für längere Zeit engagierte er sich in der christlich-sozialen Bewegung. In der 20er Jahren wurde er für die Deutsche Christliche Volkspartei als Abgeordneter der Nationalversammlung tätig, wobei er sich vor allem für die Sozialpolitik interessierte, und gehörte zu Meinungsopponenten von Konrad Henlein. Nebenbei fand Henleins Bewegung in der Region Freudenthal nicht so starken Widerhall wie anderenorts. Es war erstens wegen der Religiosität der Bevölkerung, und dann geradedank der Persönlichkeit von Robert Schälzky.

Unter seine Bekannten gehörte auch Edvard Beneš, dem Schälzky als Hochmeister des Deutschen Ordens mehrmals offiziell begegnete. Der Deutsche Ritterorden war gegen die Abtrennung des Sudetenlandes, und aus diesem Grunde wurde der Tschechoslowakei von dem Orden eine ewige Anleihe in der Höhe von 15 Millionen Kronen gewährt, die zur Aufbau der Festungsanlagen in Schlesien bestimmt war. Nach dem Münchner Abkommen mussten die Deutschen Ritter für ihre Schritte büßen. Ihr Orden wurde aufgelöst, das Vermögen wurde zurückerstattet, oft zerstört und die Ordensmitglieder wurden verhaftet oder hingerichtet. Der Hochmeister Robert Schälzky wurde während des Krieges im Forsthaus bei Wiedergrün interniert.

Nach 1945 wurde die Tätigkeit des Ordens wieder aufgenommen. Der Hochmeister Schälzky fühlte, dass es besser sei, wenn er mit Rücksicht auf seine deutsche Nationalität zurück zieht, und die Kompetenzen seinen tschechischen Ordensbrüdern übergibt. Im Jahre 1945 wurde er unbegründet in Troppa interniert und das Ordensvermögen wurde von dem Ministerium für Landwirtschaft enteignet. Der Orden wehrte sich gerichtlich gegen die Beschlagnahme, auf die sich die Beneš-Dekrete erstreckten, und im Jahre 1948 war seine Beschwerde erfolgreich. Die deutschen Ritter konnten sich aber im Hinblick auf den Aufstieg des Kommunismus über diesen Erfolg nicht lange freuen. Der Hochmeister Robert Schälzky erlebte das Ende der Rechtsverhandlung nicht. Aus dem Gefängnis in Troppau wurde der schwerkranke Hochmeister von seinen Ordenbrüdern nach Wien gebracht. Von dort aus begab er sich in den Kloster Lana in Südtirol, wo er im Januar 1948 starb.


Zdroj: Veronika Kindlová

robert schälzky - německý rytíř který pomáhal zachránit československo, řád německých rytířů, německý řád, deutschen orden, česká provincie řádu bratří domu panny marie v jeruzalémě

J. Exs. Robert Schälzky OT, 61. velmistr Německého řáduZpět na více zpráv.