† V pokoře.. Zelený čtvrtek †

1. 4. 2021

Jedním ze svědectví pokory Habsburků byl rituál umývání nohou. Křesťanská charita, pokora před Bohem a lidmi patřili ke kánonu ctností panovníka. Tento ritus byl císařem Ferdinandem I. zaveden a udržován až do konce habsburské dynastie. Poprvé se konal v roce 1528 a byl upomínkou na pokorné umývání nohou apoštolů Kristem. Tedy po vzoru Ježíše Krista, který na Zelený čtvrtek omyl při Poslední večeři nohy svým dvanácti učedníkům, umyl i panovnický pár nohy dvanácti starcům a dvanácti stařenám, jejichž věk se pohyboval kolem 90 let.

Od dob císaře Františka Josefa a císařovny Alžběty je toto zdokumentováno obrazovými materiály.
Bylo vždy vybráno 12 mužů a žen. Vždy starých, chudých a nemohoucích lidí. Ti byli pečlivě vybráni, lékařsky vyšetřeni a před zmíněným obřadem důkladně umyti a čistě oblečeni. Císař a císařovna se přesouvali na kolenou od jedné osoby ke druhé, umyli a osušili nohy, nápomocen jim byl prelát s nádobou a kněz, který doplňoval vodu. Obě zlaté soupravy Lavabo byly zhotoveny nejlepšími augšpurskými stříbrotepci 18. století. Byly používány při křtinách Habsburků, při ceremonii mytí u příležitosti veřejných tabulí a právě u umývání nohou o Velikonocích.

Po obřadu umývání nohou a po jídle, při kterém byly podávány tradiční postní pokrmy, dostaly vyvolené osoby jako dárek hliněné poháry a džbán s poklopem ze zelené kameniny naplněný bílým vínem, stříbrný pohár s dvouhlavým orlem a letopočtem, pokrmy a bílý měšec s 30 stříbrnými mincemi, který měl připomínat stříbrňáky Ježíšova zrádce Jidáše. Poté byli odvezeni císařským kočárem domů.

Pozn. na obrázku vpravo arcivévoda, J. Exs. Evžen Habsburský - 58. velmistr Řádu německých rytířů, rok 1898

Láska Zeleného čtvrtku, víra Velkého pátku, naděje Bílé soboty a požehnanost Velikonoční neděle, ať Vás posílí a naplní klidem a důvěrou.
Příjemné prožití velikonočních svátků.V Pokoře.. Zelený čtvrtek - omývání nohou 2021, řád německých rytířů, německý řád, deutschen orden, česká provincie řádu bratří domu panny marie v jeruzalémě

V Pokoře.. Zelený čtvrtek - omývání nohouZpět na více zpráv.