Osobnost Norberta Kleina a jeho činnost v souvislosti s hradem Bouzovem

Autor: Mgr. Jarmila Šuráňová

Olomouc 2008Poděkování
Za pomoc při psaní této práce děkuji pracovníkům Zemského archivu v Opavě a všem dalším osobám, které ke vzniku práce přispěly.

Naše poděkování
Děkujeme autorce paní Mgr. Jarmile Šuráňové za podporu našeho web projektu.


Kopírování, distribuce, uchovávání, přenášení, posílání či převádění celého obsahu nebo jakékoli jeho části třetí straně je výslovně zakázáno. Kromě toho, jednotlivé webové stránky www.Deutscher-Orden.cz mohou také obsahovat obrázky a/nebo texty, které jsou chráněny autorskými právy třetích osob.


Obsah:

Úvod   str. [1]

1. Řád německých rytířů   str. [2]

2. Historie hradu Bouzova   str. [3]

3. Norbert Klein   str. [4]
    III.1. Životopis Norberta Kleina   str. [4]
    III.2. Norbert Klein brněnským biskupem   str. [5]
    III.3. Norbert Klein velmistrem Řádu německých rytířů   str. [6]

4. Bouzov za velmistra Norberta Kleina   str. [7]
    IV.1. Návštěva Tomáše Garrigua Masaryka na Bouzově   str. [8]
    IV.2. Dopady pozemkové a lesní reformy na velkostatku Bouzov   str. [9]

5. Úmrtí Norberta Kleina a poslední rozloučení   str. [10]

6. Vztah současníků k Norbertu Kleinovi   str. [11]

Závěr   str. [12]

Resumé   str. [13]

Seznam pramenů a literatury   str. [14]

Přílohy   str. [15]Úvod

 Pro širokou veřejnost není Norbert Klein příliš známou osobností, přesto však zaujímá v rámci Řádu německých rytířů významné místo. Po celá desetiletí stáli v čele rytířského řádu muži šlechtického původu, a to příslušníci panovnického habsburského rodu, z nichž asi nejznámější je arcivévoda Evžen Habsburský.

 Díky tomuto těsnému sepjetí s habsburským domem se však stala osoba Evžena Habsburského ve funkci velmistra Řádu německých rytířů po první světové válce a po vzniku republik nežádoucí. Stávající velmistr proto roku 1923 pro usnadnění situace abdikoval a nejvyšší úřad v rámci řádu přešel do rukou prvního nešlechtice, dosavadního zástupce velmistra a současně i brněnského biskupa Norberta Kleina.

 Přesto, že je toto období zlomovým mezníkem v dějinách Řádu německých rytířů, neboť ten definitivně ztrácí svůj šlechtický a rytířský ráz a mění se v řád čistě duchovní, není této problematice v literatuře věnována dostatečná pozornost stejně tak jako samotné osobě Norberta Kleina. V posledních dvou či třech desetiletích bylo sice vydáno několik publikací či studií, které se tímto tématem zabývají, ovšem většinou okrajově v rámci celkového pohledu na dějiny řádu.

 Ucelený a systematický výklad historie řádu se nám snaží podat někdejší velmistr Marian Tumler ve své knize Der Deutsche Orden. Von seinem Ursprung bis zur Gegenwart. Publikaci vydalo nakladatelství N. G. Elwert Verlag v Marburgu v roce 1981. Autor nám přibližuje důvody vzniku tohoto rytířského řádu, zmiňuje ty události, které německé rytíře nějakým způsobem ovlivnily a ukončuje svůj výklad druhou polovinou 20. století. Abdikaci arcivévody Evžena Habsburského a nástupu Norberta Kleina do úřadu velmistra je zde věnována malá zmínka v rámci kapitoly Die Entwicklung 1918-1980.

 Zásadnější díla o historii německých rytířů pochází z pera Bernharda Demela. Drobnou zmínku o osobě Norberta Kleina můžeme nalézt v jeho studii s názvem Der Deutsche Orden in Vergangenheit und Gegenwart und die Bedeutung seines Archivs für die Geschichte Mährens und Schlesiens, kterou vydalo nakladatelství Quellenverlag V. Diwisch, Steinheim am Main, 1972.
 Ale i zde je hlavní podstatou především stručná historie řádu, stejně tak jako v jeho příspěvku do odborného periodika Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau. Jedná se o ročník XXXII z roku 1991. V tomto článku se Bernhard Demel zaměřil již blíže na působení Německého řádu na území Moravy a Slezska a ponechává stranou jeho celkové působení. Přesný název studie zní Der Deutsche Orden in Mähren und Schlesien.

 Konkrétněji se Bernhard Demel k tématice Německého řádu v Československu v letech 1918 – 1938 a konečně i k samotné osobě velmistra Norberta Kleina vyjadřuje v příspěvku Der Deutsche Orden in der ČSR 1918 – 1938 ve sborníku Politický katolicismus v nástupnických státech Rakousko - Uherské monarchie v letech 1918 – 1938. Sborník vydala v roce 2001 Univerzita Palackého v Olomouci.

 Další drobné zmínky o Norbertu Kleinovi najdeme také v publikaci s názvem Arcivévoda Evžen Habsburský. Velmistr řádu německých rytířů (1863 – 1954). Editorem knihy vydané nakladatelstvím Esmedia v Brně v roce 2005 je Robert Rác. Tato publikace byla vydána u příležitosti padesátého výročí úmrtí arcivévody Evžena Habsburského a v ucelené formě přibližuje čtenáři život tohoto slavného Habsburka, a to nejen dobu jeho působení v čele Německého řádu, ale také jeho osobní život, vojenskou kariéru či život po abdikaci na úřad velmistra. Autoři proto nemohli opomenout uvést alespoň drobné informace o Kleinovi jako muži, který po Evženovi Habsburském převzal funkci velmistra.

 Poněkud více údajů o Norbertu Kleinovi nabízí také kniha Gerarda Müllera s názvem Die Familiaren des Deutschen Ordens, která byla vydána v nakladatelství N. G. Elwert Verlag v Marburgu v roce 1980. Jedná se o určitý soubor pramenů a studií k dějinám Německého řádu, ale k samotné Kleinově osobě nenajdeme ucelený výklad, pouze jednotlivé zmínky na některých stranách.

 Stěžejní informace pro tuto práci byly proto díky nedostatku článků, publikací a jiných studií čerpány v Zemském archivu v Opavě z tamního fondu Velmistr řádu německých rytířů (1877 – 1933). Fond však byl v době psaní této studie na přeuspořádání, proto již uvedené označení zdrojů nemusí souhlasit se současným stavem fondu. Ten obsahuje osobní doklady Norberta Kleina, jeho korespondenci jak osobní, tak i v otázkách řádu, výstřižky novinových zpráv o jeho biskupské či velmistrovské činnosti, lékařské osvědčení, korespondenci ohledně jeho úmrtí, kondolence apod.

Cílem této práce je podat obraz osoby velmistra Německého řádu Norberta Kleina, který stojí poněkud ve stínu svého slavnějšího předchůdce. Pozornost bude věnována také souvislostem tohoto muže s řádovým hradem Bouzovem. Pro uvedení do celé problematiky tématu nejprve nastíníme stručné dějiny Německého řádu a hlavní mezníky v jeho dějinách. Další pozornost pak bude zaměřena na stručnou historii hradu Bouzova a poté již přikročíme ke hlavní náplni této práce, a tou je osobnost Norberta Kleina a jeho činnost v souvislosti s Bouzovem.[Obsah]  [2]