Osobnost Norberta Kleina a jeho činnost v souvislosti s hradem Bouzovem

Autor: Mgr. Jarmila Šuráňová

Olomouc 2008


Kopírování, distribuce, uchovávání, přenášení, posílání či převádění celého obsahu nebo jakékoli jeho části třetí straně je výslovně zakázáno. Kromě toho, jednotlivé webové stránky www.Deutscher-Orden.cz mohou také obsahovat obrázky a/nebo texty, které jsou chráněny autorskými právy třetích osob.


6. VZTAH SOUČASNÍKŮ K NORBERTU KLEINOVI


 Pochopit vztah současníků k Norbertu Kleinovi nám umožňuje převážně dochovaná korespondence a novinové články zmiňující se o velmistrovi.

 Po jmenování do úřadu brněnského biskupa přinášely novinové články o Norbertu Kleinovi zprávy, že se jedná o muže, který se ve své dosavadní farnosti v Opavě těšil oblibě a všeobecné úctě.116 Po slavnostní intronizaci si Norbert Klein získal i srdce brněnských diecezánů díky své vlídnosti a dobrosrdečnosti. Stal se oblíbeným kazatelem, respektovaným a váženým duchovním hodnostářem známým svou vstřícností.

 Zpráva o abdikaci na post biskupa v Brně proto znamenala pro většinu diecezánů spíše smutnou událost. Dopis Felixe Čelouda, auditora a faráře ve Velkých Bílovicích, popisuje pocity farníků následovně: "...Bohužel naše radost byla zkalena zprávou, že Vaše Milost ráčila resignovati na biskupství brněnské, což se nás velmi bolestně dotklo. V naší farnosti budeme vždy s radostí na Vaši Milost vzpomínati..."117

 Na činnost Norberta Kleina v brněnské diecézi se můžeme setkat jen s kladnými ohlasy. K oblibě biskupa Kleina mezi veřejností přispělo zajisté také to, že se živě zajímal o dění ve své diecézi a všemožně podporoval a spolupracoval s křesťanskými spolky a jinými institucemi. Přízni Dr. Kleina se netěšil pouze výše zmíněný Katolický rolnický spolek, ale například také brněnský Spolek "Křesťanských matek", jemuž Norbert Klein věnoval po celá léta velkou pozornost a který tedy při jeho odchodu z Brna považoval za svou povinnost alespoň dopisem118 vyjádřit svůj vděk a poděkování za prokazovanou podporu a povzbuzující slova.

 Několik měsíců po své rezignaci na biskupský stolec obdržel Norbert Klein od kanovníků své bývalé diecéze dopis119, který mu v prvé řadě gratuloval k životnímu jubileu – 60. narozeninám. Obsáhlé psaní však zahrnuje nejen blahopřání, ale také popis současné situace v brněnské diecézi. Kanovníci upřímně sdělují, jak znatelný je rozdíl mezi duchovní správou Dr. Kleina a současnou duchovní správou. Stěžují si na nedostatek zájmu ze strany nového biskupa, nedostatek času, který své diecézi věnuje a na nepřítomnost pevné ruky, která by věřící vedla po správných cestách a svědomitě vykonávala úřad.

 Norbert Klein byl velmi váženým mužem a kamkoli vstoupil, těšil se úctě a oblibě. Jeho smrt proto katolický svět hluboce zasáhla. Vrchní rada politické správy Karel Rotter z Brna velikost Kleinovy osobnosti vyjádřil těmito slovy:

 "Ztrátu, která postihla řád úmrtím Jeho Excellence nejdůstojnějšího pana biskupa Dra Kleina, dovedu oceniti velmi dobře, poněvadž vím, co zvěčnělý znamenal. Přísný k sobě v posuzování svých vlastních povinností, vyžadoval přesnost i u jiných a v osobním styku vzácně příjemný, zosobňoval plnou silou vznešenou autoritu vysokého církevního hodnostáře. Může-li Vám býti ve Vašem zármutku útěchou projev osoby, která s Vámi cítí, račte projev můj zařaditi mezi nejupřímnější. Nebožtíku zachovám vždy upřímnou čestnou památku."120

 O obrovské popularitě, které se těšil velmistr Německého řádu Norbert Klein, není pochyb. Hluboký zármutek lidí nad smutnou zprávou o zbožné smrti jeho Excelence byl jistě upřímný, o čemž ostatně svědčí několikatisícová účast na jeho pohřbu.116 Zemský archiv Opava. Velmistr Řádu německých rytířů (1877-1933). Karton 1. Inv.č.14.
117 Tamtéž. Karton 2. Inv.č 14.
118 Tamtéž.
119 Tamtéž.
120 Zemský archiv Opava. Velmistr Řádu německých rytířů (1877-1933). Karton 5. Inv.č. 14.[10]  [12]