Osobnost Norberta Kleina a jeho činnost v souvislosti s hradem Bouzovem

Autor: Mgr. Jarmila Šuráňová

Olomouc 2008


Kopírování, distribuce, uchovávání, přenášení, posílání či převádění celého obsahu nebo jakékoli jeho části třetí straně je výslovně zakázáno. Kromě toho, jednotlivé webové stránky www.Deutscher-Orden.cz mohou také obsahovat obrázky a/nebo texty, které jsou chráněny autorskými právy třetích osob.


ZÁVĚR


 Studiem osobních dokladů, soukromých i úředních dopisů a dalších cenných materiálů v Zemském archivu v Opavě jsme se seznámili s výjimečnou osobností biskupa a velmistra Norberta Kleina.

 Literatura k tématice Německého řádu podává o prvním klerikálním velmistrovi pouze faktografické a většinou heslovité údaje, ovšem podrobnější a hlubší výklad o Norbertu Kleinovi již nenabízí. Tato práce tedy přispívá k bližšímu obeznámení s mužem, jehož církevní kariéra dosáhla významného postu biskupa a velmistra a s jehož osobností je spjat zlomový mezník v dějinách celého Německého řádu; s mužem, který se stal symbolem nově přetvořeného duchovního společenství.

 Ač bylo v této studii vyjmenováno několik záslužných činů Dr. Kleina, zdaleka nejsou všechny. O zřizování různých institucí Norbertem Kleinem a jakékoli jeho podpoře jednotlivců či skupin nebo spolků mohou pojednávat archivní materiály z jiných fondů a jiných archivů, především z Centrálního archivu Německého řádu ve Vídni. Otázkou však zůstává, zda tyto materiály existují a pokud ano, zda jsou záznamy natolik obsažné, aby umožnily další studium o činnosti Norberta Kleina.

 Tato práce splnila především úkol vymanit Norberta Kleina alespoň částečně ze stínu jeho předchůdce habsburského arcivévody Evžena, který se velkou měrou podílel na rozkvětu Řádu německých rytířů a jehož velkou výhodou bylo to, že ke zřizování nemocnic či škol mohl případně poskytnout finanční prostředky z vlastních zdrojů.

 Norbert Klein nepocházel ze šlechtického prostředí a disponoval pouze majetkem Německého řádu. Vždy se o něj snažil pečovat podle nejlepšího svědomí a snažil se z něj poskytovat prostředky tak, aby byly vždy pokryty ty potřeby a cíle řádu, které by vedly k rozšíření charitativní, vzdělávací, sociální či pečovatelské služby. Těmto hodnotám zasvětil Dr. Klein, biskup a velmistr Německého řádu, celý svůj život. Zdůrazňoval odloučení svého duchovního společenství od rytířství, boje a šíření křesťanství mečem a vyzdvihoval jeho nynější podobu jako čistě duchovního bratrstva zcela oddaného službě potřebným.


 Při studiu zmíněných pramenů a literatury jsme nenalezli negativní kritiku Norberta Kleina. Víme, že jeho úřad mu komplikoval špatný zdravotní stav, nicméně s odmítavým postojem k některému z jeho kroků jsme se nesetkali. Nabýváme tedy dojem, že velmistr Klein byl osobností vskutku výjimečnou a příkladnou, ovšem musíme pamatovat na to, že výzkum není v tomto směru ukončen. Další aktový materiál uložený v archivech ve Vídni, kroniky spolků a institucí, které jsou s osobou Norberta Kleina spjaty, případně další korespondence může vynést na světlo zcela nové otázky. Pokud tyto prameny existují a budou objeveny, mohou o některých chybných rozhodnutích velmistra informovat a narušit zatím úctyhodný a veskrze kladný obraz Norberta Kleina.[11]  [13]