Osobnost Norberta Kleina a jeho činnost v souvislosti s hradem Bouzovem

Autor: Mgr. Jarmila Šuráňová

Olomouc 2008


Kopírování, distribuce, uchovávání, přenášení, posílání či převádění celého obsahu nebo jakékoli jeho části třetí straně je výslovně zakázáno. Kromě toho, jednotlivé webové stránky www.Deutscher-Orden.cz mohou také obsahovat obrázky a/nebo texty, které jsou chráněny autorskými právy třetích osob.


III.2. Norbert Klein brněnským biskupem


 Jak již bylo zmíněno, Norbert Klein byl roku 1916 jmenován brněnským biskupem. Stalo se tak 19. října 1916, kdy císař František Josef I. jmenoval dosavadního brněnského biskupa Dr. Pavla Huyna pražským arcibiskupem. Na tímto aktem uvolněný brněnský biskupský stolec měl císařským rozhodnutím přijít opavský probošt, kněz Řádu německých rytířů, Dr. Norbert Klein.57

 Intronizace do úřadu proběhla v Brně v kostele sv. Jakuba následujícího roku dne 11. února. Ve své intronizační řeči biskup Norbert Klein vyjádřil, že si je vědom toho, jak obtížný úkol na sebe bere a obrací se na diecezány s prosbou o poslušnost.
"Se srdcem radostí rozechvěným předstupuji dnes poprvé před Vás jako nový pastýř Váš. Ještě živě tanou mi na mysli vznešené, hluboké a významné obřady svěcení na biskupa; stále ještě slyším slova světícího biskupa, jimiž poučoval o povinnostech biskupského úřadu, jež mi uvědomila, jak zodpovědný úřad jsem na sebe vzal s hodností biskupskou. Je-li již úřad kněžský obtížným andělům, co teprve má říci biskup, přejímaje povinnosti tak obtížné. (…) Drazí diecesáné! Poslouchejte ochotně a rádi nařízení svého biskupa, svých duchovních představených, kteří Bohem jsou povoláni hlásati evangelium, a brzo se přesvědčíte, že Boží moudrost a síla obsažena jest v evangeliu, jeho předpisech a přikázáních…" 58

 Norbert Klein si brzy získal přízeň věřících ve své diecézi. Svědčí o tom například deputace Katolického rolnického spolku u biskupa v Brně. Spolek ve svých novinách Selské hlasy ze dne 21. února 1917 poznamenal, že jeho zástupci byli v biskupské rezidenci přívětivě přijati a biskup jim srdečně děkoval za upřímná slova pozdravu. Přitom vyjádřil i přesvědčení, že spolek s ním bude spolupracovat na křesťanských zásadách. Za pozornost stojí jistě i slova Norberta Kleina: "Já sice nejsem z Vaší národnosti, ale buďte bez obav. Neznám rozdílu mezi diecesány. Přicházím s láskou ke všem a prosím za upřímnost a důvěru. Má residence bude všem stejně otevřena a milerád vyhovím každému, co bude v mé moci...". Hned vzápětí novinová zpráva uvádí, že biskup mluví velmi plynně česky.59 Norbert Klein si tak získal důvěru lidí, neboť tolik nelpěl na svých německých kořenech a byl si vědom citlivého problému národnostních rozdílů. O tom, jak výtečně ovládal český jazyk, se můžeme ostatně sami přesvědčit z některých jeho dopisů uložených v Zemském archivu v Opavě.

 Biskupský úřad zastával Norbert Klein až do roku 1926. Hned počátkem tohoto roku, dne 4. ledna, rezignoval Dr. Klein na hodnost brněnského biskupa, ovšem současně byl jmenován titulárním biskupem syenským. Důvodem jeho rezignace byl právě jeho zdravotní stav, značně otřesený cukrovkou, který mu znemožňoval dál svědomitě zastávat dva úřady, brněnského biskupa a velmistra Německého řádu. Na brněnský stolec však nový biskup zatím jmenován nebyl, a tak Norbert Klein vykonával úřad apoštolského administrátora své dosavadní diecéze do té doby, než proběhlo nové jmenování biskupa v Brně.60

 Při odchodu z brněnské diecéze se Norbert Klein setkal s kladnými ohlasy na dobu svého působení. Mnohé dopisy diecezánů obsahují poděkování za přízeň a podporu jim vyjadřovanou a současně přejí mnoho sil v dalším úřadu.61 Norbert Klein byl prý výborným kazatelem a pro svou dobromyslnou povahu si také hned získal přízeň svých diecezánů.6257 Tamtéž. Karton 1. Inv.č. 14.
58 Tamtéž.
59 Zemský archiv Opava. Velmistr Řádu německých rytířů (1877-1933). Karton 1. Inv.č.14.
60 Tamtéž. Karton 2. Inv.č. 14.
61 Tamtéž.
62 Dolanský, E.: Hrad Bouzov. Str. 17.[4]  [6]