† Patroni a světci Řádu německých rytířů - Německého řádu †

Autor: www.Deutscher-Orden.cz

Kopírování, distribuce, uchovávání, přenášení, posílání či převádění celého obsahu nebo jakékoli jeho části třetí straně je výslovně zakázáno. Kromě toho, jednotlivé webové stránky www.Deutscher-Orden.cz mohou také obsahovat obrázky a/nebo texty, které jsou chráněny autorskými právy třetích osob.bl. Panna Maria matka boží

Rodiče Panny Marie byli Jáchym a Anna. Když Maria vyrostla, stala se z ní krásná dívka. Později se zasnoubila s Josefem, mladým tesařem z Nazaretu. Při modlení se jí zjevil archanděl Gabriel a řekl jí, že porodí syna, který bude od Boha a kterému má dát jméno Ježíš. Josef a Maria se za několik měsíců vydali do Betléma kvůli sčítání lidu. Tam přivedla Marie na svět Ježíše, jak to anděl předpověděl. Ještě v noci se mu přišli poklonit pastýři, kteří v okolí pásli ovce a uprostřed temné noci spatřili jasnou hvězdu ohlašující narození Božího syna na svět. Tuto událost slaví všichni křesťané o Vánocích. Před odchodem Marie do nebe se jí zjevil anděl se zářící palmovou ratolestí v ruce a ohlásil jí, že brzy zemře. Maria požádala anděla, aby v hodině její smrtí mohlo být u ní dvanáct apoštolů. Ti se však mezitím rozešli do celého světa. Jak to tedy udělat, aby všech dvanáct mohlo přijít k Mariině úmrtnímu loži? Anděl to ale dokázal. Apoštolové k ní byli přeneseni na zářícím oblaku. A najednou se objevil také Ježíš. Když Maria navždy zavřela oči, vzal ji Ježíš s sebou do nebe. Marii potkaly v životě veliké radosti i těžká trápení. Vždycky zůstala tichá, věrná a statečná. Proto si jí mnozí lidé váží a obracejí se k ní s důvěrou, když jsou šťastní a prosí ji o pomoc v nesnázích a soužení. Je tradičně pokládána za královnu všech svatých a patří jí mnoho svátků v roce, které se většinou vážou k nejdůležitějším událostem jejího života.
Svátek je připomínán 8. září.


bl. panna maria matka boží

Modlitba:

Bože, otevři nám bohaté poklady své milosti a na přímluvu Matky svého Syna,
jejímž narozením se otevřela cesta k naší spáse, uveď celý svět na cestu pokoje.
Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen.sv. Alžběta Durynská

Uherská princezna, která se provdala za durynského vévodu sv. Ludvíka IV. Alžběta pod svým hradem Wartburgem založila nemocnici i pro děti a k ošetření nejtěžších případů. Později nechala postavit také špitál v Eisenachu. Okolní šlechtou i od příbuzných byla urážena, jelikož i přes odpor knížecího dvora žila prostě. Dokonce i před vstupem do kostela si sundávala nejen svou vévodskou korunku, ale i šperky. Veliké zastání, ale měla ve svém manželovi Ludvíkovi. Alžběta brzy ovdověla. Když Ludvík v Itálii zemřel, řekla prý: "Je mrtev. Jako kdyby pro mě dnes zemřel celý svět...". Po jeho smrti nenalezla žádného zastání, pocítila nevděk i od těch, kterým pomáhala. Rodina ji později chtěla znovu provdat. Byla kvůli tomu i vězněna, ale Alžběta to odmítla. Děti dala na výchovu do kláštera františkánek, kam sama v roce 1228 vstoupila a na Velký pátek složila sliby. Po celý život vynikala pokorou a konáním skutků milosrdné lásky. Věnovala se péči o chudé a nemocné. Už za svého života byla nazývána "světicí spravedlnosti". Zemřela ve 24 letech. V r. 1235 byla prohlášena za svatou pouze 4 roky po své smrti 179. papežem Řehořem IX.
Svátek je připomínán 17. listopadu.


sv. alžběta durynská

Modlitba:

Bože, Tys dal svaté Alžbětě poznat, že v chudých prokazuje úctu Kristu.
Na její přímluvu dej i nám, ať s neúnavnou láskou sloužíme potřebným a trpícím.
Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen.sv. Jiří Drakobijce

Římský voják pocházející z Anatolie. Jako mladý vstoupil do armády, kde se později stal rytířem. Byl neohroženým bojovníkem za víru. Sv. Jiří je zvěčněn v "legendě o sv. Jiří a draku", kdy ze spárů draka zachránil královu dceru a zabil draka. "Vítězí ten, kdo se nevzdává a neustupuje, když přijdou těžkosti." Vděční občané se pak zřekli pohanství a přijali křesťanství. Je jedním ze čtrnácti svatých pomocníků a patronem mnoha zemí, měst, profesí, organizací a nemocných lidí. Když začalo, za vlády císaře Diokleciána pronásledování křesťanů byl za své přiznání ke křesťanství a kritice císaře za zradu mučen a popraven. Své víry se nikdy nevzdal. Podle rčení se v tento den otevírala země a neměla se pít voda ze studní, protože prý byla jedovatá a vylézali z omlazené země hadi a štíři, aby pak trápili lidi po celé léto. Jeho tělo bylo navráceno do Lýdie na pohřeb, kam mu brzy začali chodit vzdávat úctu křesťané jako mučedníkovi.
Svátek je připomínán 24. dubna.


sv. jiří drakobijce

Modlitba:

Svatý Jiří, opatruj nás v boji. Proti zlobě a úkladům šelmy budiž nám ochranou.
Přikážiš jemu Bůh, pokorně prosíme.
A ty, svatý Jiří, uvrhni šelmu a jiné duchy zlé,
kteří ke zkáze duší světem obcházejí,
Božskou mocí do propasti pekelné.
Amen.bl. Dorothea Pruská

Dorota z Montau pocházela z Pruska a v 16 letech se vdala za bohatého zbrojíře Adalberta Schwertfegera z Gdaňska. Byla matkou 9 dětí, z nichž jen jedna dcera (později mniška Benediktinů v Kulmu) přežila. Krátce po uzavření manželství měla první náboženské vize. Roku 1389 se vydala na pouť do Říma. Během její nepřítomnosti, její manžel zemřel. Později se přestěhovala do Marienwerderu kde se setkala s dómským děkanem a knězem Řádu německých rytířů Janem z Marienwerdenu, jejím budoucím zpovědníkem a životopiscem, který zachytil její vize a zjevení. Stala se poradkyní v duchovních věcech a poskytovatelka útěchy pro mnoho lidí ze všech vrstev, měla různá vidění. Trpělivě snášela tělesné bolesti a duchovní utrpení. Zemřela roku 1394 a je pohřbena v katedrále v Marienwerderu. Svatořečena byla roku 1976 papežem Pavlem VI.
Svátek je připomínán 25. června.


bl. dorothea pruská

Modlitba:

Radujeme se, Bože, z výročí blahoslavené Doroty a prosíme Tě:
nauč nás poznávat Tvou vůli, abychom tak jako ona žili příkladným křesťanským životem.
Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána,
neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen.