† Seznam zkratek a vysvětlivek †

Autor: www.Deutscher-Orden.cz


Kopírování, distribuce, uchovávání, přenášení, posílání či převádění celého obsahu nebo jakékoli jeho části třetí straně je výslovně zakázáno. Kromě toho, jednotlivé webové stránky www.Deutscher-Orden.cz mohou také obsahovat obrázky a/nebo texty, které jsou chráněny autorskými právy třetích osob.


 • agrafa - méně častý stavební prvek dekorací, většinou v podobě ozdobné nádobky
 • avers - lícová strana
 • bl. - blahoslavený
 • c.k. - císařský a královský
 • CFr. - zkratka před jméno familiáře (Confrater)
 • coulant - (kulánt) ozdobná průvlečná spona nacházející se na náhrdelní stuze nad řádovou dekorací, avšak odděleně od ní
 • dekorace - společné označení pro nositelské vyznamenání - řádové odznaky, hvězdy, kříže, medaile či specifickou část vyznamenání
 • E.R. - zkratka před jméno čestného rytíře (Ehrenritter)
 • faleristika - pomocná věda historická o formách vyznamenání, řádů a důstojenství
 • filatelie - obor zabývající se poštovními známkami a kolky
 • Fr. - Frater - latinsky (bratr), laici, studující klerikové
 • heraldika - pomocná věda historická o erbovních znacích
 • insignie - faleristický odznak, synonymum pro dekoraci
 • kolana - řádový řetěz určený ke slavnostnímu nošení řádového odznaku. U světských rytířských řádů součást dekorace, u záslužných řádů většinou součást nejvyšší třídy řádu.
 • kolopis - text většinou raženou nebo rytou formou do hrany vyznamenání
 • komandér - označení stupně nebo třídy vyznamenání stojící přibližně uprostřed stupnice důtojnictví
 • komenda - základní organizační jednotka duchovně-rytířských řádů, v jejímž čele stojí komtur
 • komtur - starší označení pro komandéra, u řádů rytířských označení hodnostáře řádu vykonávajícího pravomoc nad svěřenou komturií nebo komendou
 • medaile - ve faleristice nositelské vyznamenání jednoduchého geometrického tvaru, nejčastěji kruhu nebo oválu
 • medailon - obvykle středová ást insignie v podobě kruhu nebo oválu, jindy tvarový typ dekorace
 • mons. - Monsignore
 • notafilie - sbírání papírových platidel (zejména bankovek, směnek a cenných papírů) a nauka o nich
 • numismatika - historická věda zabývající se platebními prostředky (mincemi, žetony a předmincovními platidly) a jejich historickou úlohou
 • O.T. - zkratka za jméno kněze, sestry nebo familiáře Německého řádu
 • opis - textová část vyznamenání v kruhové nebo oválné oblasti
 • OT Ordo Teutonicus - lat. (Řád německých rytířů)
 • ouško - část dekorace na jejím vrcholu se kterou je řád nebo odznak spojen se závěsem. Může být různých tvarů.
 • P. - Pater - lat. (otec-kněz)
 • pontifikálie - paramenta a liturgické předměty vyhrazené k užívání biskupovi a některým prelátům. Patří mezi ně: mistra, berla, prsten, pallium, katedra faldistorium. V minulosti také střevíce, rukavice, punčochy, burgia
 • převýšení - vše co je stavebně nad základním prvkem insignie
 • revers - rubová strana
 • rytíř - příslušník nižší šlechty tzv. rytířského stavu, obecně člen rytířského řádu, nositel nejnižšího stupně řádu (Knight, Ritter, Chevalier)
 • S.J. - Societas Jesu - lat. (Tovaryšstvo Ježíšovo, jezuité)
 • S.M. - sestra zkratka před jméno (Sestra Matka - Soror Mater)
 • Sr. - sestra zkratka před jméno
 • sv. - svatý
 • velkokříž - nejvyšší třída nebo stupeň řádu
 • velmistr - nejvyšší představitel rytířského nebo záslužného řádu, převážně hlava státu
 • závěs - část dekorace zajišťující její spojení s kolanou, stuhou nebo šňůrou